All Dutch Powerlifting & Benchpress rankings

Dutch semi-official TOP powerlifter

MEN | WOMEN (2016-2017)
MEN 
| WOMEN (2015-2016)
MEN | WOMEN (2014-2015)

MEN | WOMEN (2013-2014)
MEN | WOMEN (2012-2013)
MEN | WOMEN (2011-2012)
MEN | WOMEN (2010-2011)
MEN | WOMEN (2009-2010)
MEN | WOMEN (2008-2009)
MEN | WOMEN (2007-2008)
MEN | WOMEN (2006-2007)
MEN | WOMEN (2005-2006)
MEN | WOMEN (2004-2005)
MEN | WOMEN (2003-2004)

MEN | WOMEN (2002-2003)
MEN | WOMEN (2001-2002)

Dutch semi-official TOP benchpresser

MEN | WOMEN (2016-2017)
MEN 
WOMEN (2015-2016)
MEN WOMEN (2014-2015)

MEN WOMEN (2013-2014)
MEN | WOMEN (2012-2013)
MEN | WOMEN (2011-2012)